Loading...

NOSE SKI SURGERY KOREA INFORMATION

ศัลยกรรมจมูกผู้ชาย

ศัลยกรรมจมูกผู้ชาย

การทำจมูกผู้ชายนั้นขั้นตอนและวิธีการทำต่างๆ เหมือนกันค่ะ จะต่างกันอยู่ที่ สัดส่วนการวางระยะและองศา ตามแบบในรูป

ระยะเวลาการทำศัลยกรรม ระยะเวลา
การทำศัลยกรรม

30 นาที - 1 ชั่วโมง

ตัดไหม ตัดไหม

แตกต่างกันตามวิธีผ่า

เข้าพบแพทย์และตรวจ เข้าพบแพทย์
และตรวจ

ไม่เกิน 2 ครั้ง

ระยะเวลาฟื้นฟู ระยะเวลาฟื้นฟู

ประมาณ 2 วัน สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

รูปรีวิว

before after

รูปรีวิว

หมายเหตุ ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่บุคคล

Contact us line

  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew
  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew