Loading...

BREAST SKI SURGERY KOREA INFORMATION

การผ่าตัดฟื้นฟูเต้านม

ผู้หญิงที่เคยผ่าตัดเอาหน้าอกออกเนื่องจากโรคมะเร็ง หรือไม่มีเต้านมมาตั้งแต่กำเนิด สร้างเต้านมเสริมความเชื่อมั่นให้กลับมาอีกครั้ง

ระยะเวลาการทำศัลยกรรม ระยะเวลา
การทำศัลยกรรม

ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

ตัดไหม ตัดไหม

7-10 วัน
หลังจากวันศัลยกรรม

เข้าพบแพทย์และตรวจ เข้าพบแพทย์
และตรวจ

แตกต่างกันตามอาการ

ระยะเวลาฟื้นฟู ระยะเวลาฟื้นฟู

หลังผ่าตัด 2 สัปดาห์
สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

Contact us line

  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew
  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew