Loading...

BREAST SKI SURGERY KOREA INFORMATION

เนื้อส่วนเกิน

เกิดขึ้นบริเวณหน้าอกหรือบริเวณอื่นรอบเต้านม วิธีการผ่าตัดเนื้อส่วนเกินแตกต่างกันไปตามขนาดของก้อนเนื้อนั้น

ระยะเวลาการทำศัลยกรรม ระยะเวลา
การทำศัลยกรรม

1 ชั่วโมง

ตัดไหม ตัดไหม

10-14 วัน
หลังจากวันศัลยกรรม

เข้าพบแพทย์และตรวจ เข้าพบแพทย์
และตรวจ

2-3 ครั้ง

ระยะเวลาฟื้นฟู ระยะเวลาฟื้นฟู

หลังผ่าตัด 1 วัน
สามารถใช้ชีวิตได้ปกติ

รูปรีวิว

before after

รูปรีวิว

หมายเหตุ ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนไปแล้วแต่บุคคล

Contact us line

  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew
  • SKI.May
  • SKI Chompooyoga
  • SKI Naraninew